O firmie ZUE EKO-PROJEKT

Zespół Usług Ekologicznych EKO-PROJEKT Wiesław Cypryś w Rzeszowie prowadzi swoją działalność od 1993 roku w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Nasza oferta obejmuje wykonywanie opracowań dotyczących ochrony środowiska oraz fachowe doradztwo w tej branży. Oferujemy również szerokie spektrum badań i analiz laboratoryjnych oraz pomiary emisji zanieczyszczeń i pomiary hałasu w środowisku w ramach Regionalnego Laboratorium Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Nasz Zespół tworzą ludzie doświadczeni w różnych dziedzinach, co zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. Współpraca z wieloma specjalistami w zakresie oddziaływań przedsięwzięć na środowisko, gospodarki wodno – ściekowej, geologii, hałasu, nauk przyrodniczych czy gospodarki odpadami gwarantuje, iż oferowane przez nas usługi należą do najlepszych na rynku.

Bardzo dobra znajomość prawa związanego z ochroną środowiska, przebiegu procesów inwestycyjnych oraz postępowań administracyjnych gwarantują rzetelność i terminowość wykonanych przez nas usług.

Zespołem kieruje mgr inż. Wiesław Cypryś zajmujący zawodowo się problematyką ochrony środowiska od 1986 roku. W toku swej dotychczasowej pracy uzyskał on między innymi następujące uprawnienia:

  • Projektanta w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych obejmujących instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno – wentylacyjne – uprawnienia nr S-287/89.
  • Kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno - wentylacyjnych – uprawnienia nr S-215/90.
  • Projektanta w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska – ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego – uprawnienia nr S-233/90.
  • Rzeczoznawcy z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dziedzinie ochrony środowiska jako rzeczoznawca wykonujący oceny oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony powietrza – uprawnienia nr 813/93.
  • Biegłego z listy Wojewody Podkarpackiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływani na środowisko – uprawnienia nr 24 z 1999 roku.
  • Biegłego z listy Wojewody Podkarpackiego w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko – uprawnienia nr 69 z 1999 roku.

Uprawnienia