Zespół Usług Ekologicznych EKO-PROJEKT Wiesław Cypryś

Zespół Usług Ekologicznych EKO-PROJEKT Wiesław Cypryś w Rzeszowie prowadzi swoją działalność od 1993 roku w ramach szeroko rozumianej ochrony środowiska. Zakres naszych usług obejmuje wykonywanie opracowań dotyczących ochrony środowiska - są to głównie:

 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
 • wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza,
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • operaty wodno – prawne,
 • karty informacyjne o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • informacje o wytwarzanych odpadach,
 • programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • analizy wpływu inwestycji na środowisko akustyczne,
 • przeglądy ekologiczne,
 • analizy porealizacyjne przedsięwzięć,
 • obliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Badania i pomiary związane z ochroną środowiska wykonywane są w ramach Zespołu Usług Ekologicznych EKO-PROJEKT Wiesław Cypryś w Rzeszowie przez certyfikowane Regionalne Laboratorium Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Zakres wykonywanych przez nas badań i pomiarów obejmuje:

 • analizy laboratoryjne wody, ścieków i gleby,
 • pomiary emisji zanieczyszczeń do powierza,
 • pomiary hałasu w środowisku,
 • laboratoryjny monitoring wysypisk odpadów: odpompowywanie piezometrów, pobory prób, analizy laboratoryjne, opracowywanie wyników.Obszary działania

Podstawą działalności Zespołu Usług Ekologicznych EKO-PROJEKT Wiesław Cypryś jest wykonywanie opracowań dotyczących ochrony środowiska wymaganych przez aktualne przepisy prawne. Są to zarówno dokumenty niezbędne do realizacji zamierzonych inwestycji, jak i późniejszej eksploatacji obiektów.

Wykonywane przez nas opracowania (raporty oddziaływania na środowisko, karty informacyjne o planowanym przedsięwzięciu) pozwalają na uzyskanie przez zleceniodawców odpowiednich uzgodnień administracyjnych wymaganych na etapie projektowania i realizacji planowanych inwestycji budowlanych.

Oferujemy również szerokie spektrum opracowań (wnioski, operaty, przeglądy, analizy, itp.) pozwalających spełnić przez już funkcjonujące przedsiębiorstwa wymagania stawiane przez organy administracji państwowej i samorządowej.